Kurzy prvej pomoci                                                                                                

Pre zamestnancov firiem

Zo zákona č. 124/2006 Z.z., § 8 vyplýva povinnosť zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.       

Účastnícky poplatok:  Bude stanovený dohodou v závislosti od počtu účastníkov.                                                                   

  • komplexné služby
  • vybavenie pracovísk prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci  
  • pravidelné školenie dostatočného počtu zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
  • vypracovanie traumatologického plánu

Výučbu zabezpečuje kvalifikovane vyškolený inštruktor, pričom používa modernú výučbovú techniku, pomôcky a výučbové modely.

Na kurzoch získate nielen teoretické vedomosti, ale v prvom rade praktické zručnosti potrebné na poskytnutie prvej pomoci.