PZS dohľad

Realizácia vstupného zdravotno – hygienického auditu:

        obhliadka pracoviska

 • identifikácie nebezpečenstiev v pracovnom prostredí
 • vypracovanie auditu s návrhom opatrení

Realizácia priebežného zdravotno – hygienického auditu:

 • realizácia navrhovaných opatrení,
 • realizácia pravidelných previerok pracovísk – každoročné hodnotenie rizika,
 • kontrola dodržiavania stanovených podmienok,
 • hodnotenie podmienok práce,
 • hodnotenie psychickej pracovnej záťaže.

Spracovanie kompletnej dokumentácie

Školenia, kurzy, vzdelávanie

 • Poskytovanie prvej pomoci
 • Práca v hluku
 • Práca s chemickými faktormi
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Ručná manipulácia s bremenami
 • Psychohygiena práce
 • Epidemiologicky závažná činnosť
 • Výchova zamestnancov k ochrane a podpore zdravia

Poradenstvo

 

PZS dohľad 

 • Vstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce;
 • Vstupné posúdenie zdravotných rizík;
 • Skríningové merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky);
 • Spracovanie kategorizácie pracovných činností;
 • Definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci;
 • Vypracovanie dokumentácie: Vstupný audit, posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia pracovných činností;
 • Sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy;
 • Periodické (min. 1 x za rok) prehodnotenie zdravotných rizík.