Vzdelávanie 

(rozsah vieme prispôsobiť aktuálnym požiadavkám)

  • Poskytovanie prvej pomoci
  • Práca v hluku
  • Práca s chemickými faktormi
  • Práca so zobrazovacími jednotkami
  • Ručná manipulácia s bremenami
  • Psychohygiena práce
  • Epidemiologicky závažná činnosť
  • Výchova zamestnancov k ochrane a podpore zdravia